Przejdź do treści
Przejdź do treści
IRLANDII PÓŁNOCNEJ

Badanie bydła mlecznego w gospodarstwach hodowlanych w Irlandii Północnej

Raport z Irlandii Północnej pokazuje, że krowy rasy norweskiej czerwonej (NRF) miały lepszy wskaźnik poczęć, dużo lepszą przeżywalność wśród cieląt, mniejszą liczbę komórek somatycznych w mleku, niższy wskaźnik konieczności przekazania krów do uboju oraz wyższą zawartość suchej masy w mleku niż ich czystorasowe towarzyszki rasy holsztyńskiej, co wykazano podczas badania prowadzonego w komercyjnych gospodarstwach hodowlanych.

Projekt badawczy bydła mlecznego w Północnej Irlandii powstał w celu sprawdzenia, czy obecność bydła rasy czerwonej norweskiej przyczynia się do poprawy zdrowia, płodności oraz długowieczności stad bydła mlecznego w Irlandii Północnej.

 

Eksperyment obejmował 221 krów mlecznych rasy holsztyńsko-fryzyjskiej (HF) oraz 221 krów rasy norweskiej czerwonej (NRF – w tym badaniu: NR). Krowy NRF zostały importowane z Norwegii.

 

Krowy HF urodziły się w uczestniczących w badaniu gospodarstwach i zostały dobrane do krów NRF pod kątem wieku. W każdym gospodarstwie jałówki HF i NRF w każdej grupie wiekowej były hodowane w takich samych warunkach aż do wycielenia. W ramach eksperymentu oceniono pięć pełnych laktacji i krowy uczestniczyły w badaniu aż do szóstego wycielenia, chyba że wcześniej zdechły lub zostały przeznaczone na ubój/sprzedane.

Komercyjne gospodarstwa hodowlane w różnych lokalizacjach

Eksperyment prowadzono w 19 gospodarstwach hodowlanych w Irlandii Północnej, początek w 2000 roku. Gospodarstwa zostały dobrane tak, aby reprezentowały różne regiony geograficzne w Irlandii Północnej, różne systemy produkcji mleka (8 stad głównie cielących się w okresie zimowym, 8 stad głównie cielących się w okresie wiosennym i 3 stada cielące się w układzie mieszanym zima-wiosna) oraz z różną ilością elementów betonowych w oborach.

Wyniki badania

Przy pierwszym wycieleniu odnotowano 4% martwych urodzeń u krów NRF w porównaniu z 13% u krów HF. Liczba komórek somatycznych była mniej więcej 40% niższa u krów NRF w ciągu każdej z pięciu laktacji. Pomimo że liczba komórek somatycznych jest generalnie pozytywnie kojarzona z wydajnością mleczną, w tym badaniu zauważono względnie niewielkie różnice w wydajności pomiędzy rasami.

 

Całkowite wyniki związane z ubojem pochodzące z okresu objętego badaniem ewidentnie pokazały różnicę pomiędzy liczbą niepłodnych samic przeznaczonych do uboju przed 6. laktacją u obu ras: 28,5% u rasy HF i 11,8% u rasy NRF.

 

Wszystkie dane dotyczące płodności były rejestrowane przez hodowców biorących udział w projekcie. Zauważono wyraźną tendencję wskazującą na wyższy wskaźnik poczęć przy pierwszym zabiegu inseminacji u krów NRF, chociaż rzeczywiste różnice pomiędzy rasami były znaczące tylko podczas 1–3. laktacji.

Wydajność mleczna i zawartość suchej masy

Dane dotyczące mleka były rejestrowane w trybie miesięcznym przez techników dojenia od 1.–3. laktacji, natomiast później część stad miała dane dotyczące mleka rejestrowane co drugi miesiąc.

 

Pomimo że dane dotyczące wydajności mlecznej pomiędzy tymi dwoma rasami były niespójne, zauważono jednak ogólną tendencję wskazującą na wyższą średnią wydajność mleczną z 305 dni oraz wydajność przy pełnej laktacji u krów HF od 1. do 3. laktacji, ale już nie w 4. i 5. laktacji. Jednakże ze względu na wyższą zawartość białka w mleku krów NRF, a także tendencję krów NRF do produkcji mleka z większą zawartością tłuszczu, obie rasy nie różniły się w kontekście zawartości tłuszczu, białka lub tłuszczu i białka w większości laktacji.

 

Ostateczny raport zawierający szczegóły badania został opublikowany w broszurze, która jest dostępna w AgriSearch. Więcej informacji można uzyskać na stronie: www.agrisearch.org


Skontaktuj się z nami

PH Konrad
Krzysztof Przezdziecki
Ul. Poligonowa 28C 18-400 Lomza
Phone: +48 86 215 11 15
E-mail: biuro@phkonrad.com.pl
NIP 718 100 91 02

Więcej informacji

Śledź nas

Powrót na górę